สิทธิด้านสุขภาพของคนต่างด้าวมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของคนต่างด้าว ที่จะขอใบอนุญาตทำงานได้

1. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (มิใช่นักท่องเที่ยว

หรือผู้เดินทางผ่าน)

2. มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามที่ขอรับใบอนุญาตทำงาน

3. ต้องไม่เป็นผู้เจ็บป่ วยด้วยโรคเรือน วัณโรคในระยะอันตรายโรค

เท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็ นที่น่ารังเกียจแก่สังคมโรคยาเสพติดให้โทษ

อย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

4. ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า

เมืองหรือตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว


หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

- ให้หน่วยบริการลงทะเบียนสิทธิ ตรวจสุขภาพและขายบัตรประกัน

สุขภาพทุกวันหรือตามแผนการด าเนินการของหน่วยบริการ

- ใบรับรองแพทย์เพื่อประกันสุขภาพให้มีอายุ1 ปี นับตั ้งแต่วันที่ตรวจ

สุขภาพ

-บัตรประกันสุขภาพให้มีอายุคุ้มครอง1ปี นับจากวันที่ซื้อบัตรประกัน

สุขภาพ อัตรา 2,100 บาท , ค่าตรวจสุขภาพ คนละ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ

คนละ1,600 บาท
ซื้อบัตรประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารสุข ของแต่ละจังหวัด หรือที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับในเขตกรุงเทพ ซื้อได้ที่

 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
 • หรือทีี่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
หลักฐานการลงทะเบียน 

1. หนังสือเดินทาง(Passport) หรือหนังสือที่ทางราชการออกให้

2.ใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพ
3.ใบเสร็จรับเงินค่าประกันสุขภาพ ตามอัตราประกาศกระทรวงสาธารณสุข
การลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ได้รับการตรวจสุขภาพและได้
ใบรับรองแพทย์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผ่านเว็ปไซต์กองทุน
ผู้ประกันตนคนต่างด้าว http://fwf.cfo.in.th หน่วยบริการจะส่งข้อมูลการ
ลงทะเบียนให้กลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 15
วันทำการ

เมื่อเจ็บป่ วย จะเข้ารับการบริการที่ไหน?
- ผู้ป่วยประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ต้องใช้บริการใน
สถานพยาบาล ที่ขึ ้นทะเบียนไว้เท่านั ้น หากเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการต้อง
ชำระเงินเอง หากเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลในโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องมีการ
ประสานย้ายกลับรพ.ที่มีสิทธิ
- การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกชดเชย
ค่าบริการทางแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้
อัตราการจ่าย OP เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน 700 บาทหรือตามอัตราที่กระทรวงกำหนด
สถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง และ IP จ่ายด้วยอัตรา
10,300 บาทต่อ AdjRW หรือตามอัตราที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 สิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าว

 สิทธิประกันสังคมไม่ได้รองรับแค่เพียงผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น แต่ยังรองรับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทย หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ”คนต่างด้าว” และด้วยสิทธิของคนต่างด้าวมีอยู่หลายประการที่ต้องทำความเข้าใจ เพราะมีความแตกต่างกับสิทธิประกันสังคมของคนทั่วไป ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจึงได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมของคนต่างด้าวได้ในบทความนี้

การยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว

 • ยื่นได้หลังจากเข้าทำงานโดยมีหลักฐานใบอนุญาตการทำงานภายใน 30 วัน
 • กรณีนายจ้างยังไม่ขึ้นทะเบียนสำนักงานประกันสังคมให้ทำการยื่น สปส.1-01 ไปก่อน
 • กรณีขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ทำการแจ้งผู้ประกันตน สปส.1-03 พร้อมกับหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตในการทำงาน โดยต้องไปยื่นในพื้นที่ที่ทำงานกับนายจ้างเท่านั้น
 • เมื่อยื่นแล้วนายจ้างต้องทำการจ่ายเงินประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนต่อไป ในรูปแบบ สปส.1-10
 • ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มของ สปส.1-01 สปส.1-03 และสปส.1-10 ได้ที่นี่

เงื่อนไขการคุ้มครองชาวต่างด้าว

 แรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • จะต้องเป็นแรงงานที่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตการทำงาน (Work permit)
 • จะต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติ โดยมีหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) และใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) 
 • หากเป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองไทยแต่ได้รับการผ่อนผันให้สามารถทำงานชั่วคราวได้ เมื่อเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงานต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเพื่อดำเนินการให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทน ซึ่งจะได้รับจำนวนเงินเท่ากับแรงงานไทย

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ชาวต่างด้าวไม่ต้องขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม คือ ชาวต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ หาบเร่ และการค้าแผงลอย ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี หรือมีลักษณะการทำงานเป็นแบบครั้งคราว  


 7 ความคุ้มครองที่ชาวต่างด้าวจะได้รับ

 •  กรณีคลอดบุตร
 • กรณีการสงเคราะห์บุตร
 • กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการทำงาน
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีชราภาพ
 • กรณีว่างงาน
 • กรณีเสียชีวิต

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า