คบคนแบบไหนมักได้แบบนั้นการเลือกคบคนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะสามารถนำอนาคตของเรารุ่งโรจน์หรือตกต่ำได้ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า การไม่คบหาสมาคมกับคนพาลเป็นมงคลของชีวิต เพราะคนพาลมักคิดไม่ดีพูดไม่ดี ทำไม่ดีเป็นปกติ ชอบชักนำไปในทางที่ผิด ผู้ที่เข้าใกล้จึงมักมีความคิดเห็นผิดตามไปด้วย ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต จึงจำเป็นต้องหลีกให้ห่างไกลจากคนพาล

มิตรแท้มีอยู่ 4 ประเภทคือ

     1. มิตรมีอุปการะ ตั้งแต่รักษาเพื่อนไม่ให้ประมาทรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาท เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ เมื่อเพื่อนเดือดร้อนในเรื่องเงินทองก็ไม่ทอดทิ้ง มีแต่เพิ่มทรัพย์ให้หลายๆ เท่า

     2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ท่านกล่าวว่าเป็นมิตรแท้เหมือนกัน ใครคบหาด้วยก็มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต มีความจริงใจต่อกัน บอกความลับแก่เพื่อน และก็ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้คนอื่นรู้เมื่อถึงคราวคับขันมีอันตรายเกิดขึ้นก็ไม่ละทิ้งกัน แม้ชีวิตก็ยอมสละได้ โบราณถึงกล่าวว่า เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก จะรู้ว่าเป็นมิตรแท้หรือ ไม่แท้ก็ดูกันตรงนี้แหละ

   3. มิตรแนะประโยชน์ คือห้ามเพื่อนจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้เพื่อนได้ฟังแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลและก็บอกทางสวรรค์ให้

     4. มิตรมีความรักใคร่ มีลักษณะคือ ไม่ยินดีในความล้มเหลวของเพื่อน เมื่อเพื่อนประสบความเจริญรุ่งเรืองก็ยินดีปรีดาและเป็นพวกพ้องกันห้ามปรามคนที่มากล่าวโทษของเพื่อน และก็สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อนการเลือกคบคนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตมาก ถ้าเลือกคบคนที่ไม่ดี ก็จะพากันทำแต่สิ่งที่ไม่ดี ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ทำให้คนในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนและทุกข์ใจ เหนื่อยใจ แต่ถ้าเลือกคบคนที่ดี จะพากันทำให้ชีวิตดีขึ้น ได้มีแรงบันดาลใจที่ดีขึ้น ได้ก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง ได้พัฒนาตัวเองในเส้นทางที่ถูกต้อง และที่สำคัญทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่มั่งคง เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้และทำให้ใช้ชีวิตมีความสุขและสบายขึ้น ซึ่งบทสรุปในการคเพื่อนที่ดี มี4ประเด็นสำหรับดังนี้


 1. เพื่อนเป็นแรงบันดาลใจที่ดี
การเลือกคบเพื่อนที่ดี จะนำพาให้เราได้ทำในสิ่งที่ดี นำพาให้เราเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อนเป็นแรงบันดาลใจให้มีความตั้งใจในการเรียน เป็นแรงบันดาลใจให้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจน เพื่อนเป็นคนที่นำพาให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่พ่อแม่ได้ตั้งใจไว้และที่สำคัญเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวพ่อแม่อย่างมาก

2. ได้ก้าวตามเส้นทางที่ถูกต้อง
การเลือกคบคนที่ถูก จะทำให้ชีวิตได้ก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง ได้พัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น ได้เติบโตในเส้นทางที่ถูกต้อง ได้รับสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตแม้ในเส้นทางที่ต้องเดินจะใช้ระยะเวลาที่นาน ต้องใช้ความพยายาม ต้องใช้ความอดทนก็ตาม แต่สุดท้ายเราได้เลือกเดินในเส้นทางที่ถูกต้องได้เป็นคนดีตามที่พ่อแม่ได้หวังไว้

3. ได้ทำให้ชีวิตพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
การเลือกคบเพื่อนที่ดี ทำให้ได้พัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้น ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นในชุมชน ได้ลดการดูถูกจากคนรอบข้าง ได้ทำให้ชีวิตหลุดพ้นจากความผิดพลาดในอดีต และที่สำคัญเพื่อนที่ดีทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้นและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้น

4. ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
การเลือกคบเพื่อนที่ดี ทำให้มีความตั้งใจในการเรียน มีความมุ่งมั่นในกิจกรรมต่างๆ ได้รับมิตรภาพที่แท้จริงและจริงใจจากเพื่อน ทำให้มีความอดทนต่อความสำเร็จ และที่สำคัญเพื่อนทำให้ชีวิตเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีอนาคตที่มั่นคงเป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Popular Items