ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์


ให้บริการตรวจรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกายและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วย ห้องเก็บไข่และใส่ตัวอ่อน ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย ให้บริการโดยอาจารย์แพทย์และนักวิทยาศาสตร์สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนการทำวิจัยในสาขานี้

ชั้น3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า