ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)


ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่างๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน จัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service) ภายในศูนย์จะมีส่วนบริการที่จัดไว้สำหรับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูกและเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น เปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่างๆ มีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มอายุ บริการโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ แล้วยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ
        ปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญ  เนื่องจากบางโรคระยะเริ่มต้นไม่มีอาการแสดงให้ทราบ  การตรวจพบปัญหาในระยะแรกเริ่มจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า

เทคโนโลยีการรักษา
        ศูนย์ตรวจสุขภาพได้นำอุปกรณ์  เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาให้บริการในการตรวจ  เช่น  เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม แบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์   เครื่องอัลตราซาวด์   เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลัง  ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ  พร้อมด้วยโปรแกรมการตรวจตามความประสงค์ของผู้รับบริการ

ศูนย์บริการแบบครบวงจร
        โรงพยาบาลรามาธิบดี  ทราบดีว่าเวลาของคุณมีค่าจึงได้ออกแบบบริการให้คุณได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  โดยบริการการตรวจทุกอย่างอยู่ในสถานที่เดียวกัน

ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมการตรวจ
        โรงพยาบาลได้จัดบริการการตรวจสุขภาพ   เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี จึงจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับวัย  และแตกต่างกันของแต่ละบุคคลในราคาที่เหมาะสม เพื่อบริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

 • นำบัตรประจำตัวประชาชนมาพบเจ้าหน้าที่
 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด  ยกเว้นน้ำเปล่าก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง
 • ตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระควรจัดเก็บในวันที่นัดตรวจเท่านั้น สำหรับสตรีควรส่งหลังจากการมีรอบเดือนแล้ว ๑๐ วัน
 • นำผลการตรวจทางการแพทย์หรือประวัติเกี่ยวกับสุขภาพมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค
 • ในกรณีที่รับประทานยาประจำ  ควรรับประทานหลังจากการเจาะเลือดและส่งตัวอย่างตรวจปัสสาวะแล้ว

ในกรณีที่เข้ารับการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • ควรสวมรองเท้ากีฬา
 • ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือส่วนผสมของคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์
 • ในกรณีที่ท่านอยู่ระหว่างการรักษาหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งก่อนรับการตรวจ
 • กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนการตรวจหากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจไม่สะดวก

ในกรณีตรวจช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

 • ควรดื่มน้ำเปล่าและงดปัสสาวะ ก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะขยายตัวเต็มเพื่อการตรวจที่มีประสิทธิภาพ
 • ขณะรับการตรวจอาจไม่สุขสบายจากเจล ซึ่งจะทำให้รู้สึกเย็นและเปียกชื้น

ในกรณีที่ตรวจภายใน (สำหรับสตรี)

          ควรรับการตรวจภายในหลังจากการมีรอบเดือนแล้ว ๑๐ วัน เพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพ

ในกรณีตรวจเต้านม (Mammogram)
        ไม่ควรทาแป้งหรือครีม โดยเฉพาะบริเวณใต้รักแร้ หรือใต้ราวนม เพื่อให้การตรวจมีประสิทธิภาพ

เวลาทำการ
          เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  เวลา 07.00 - 15.00 น.
      

ข้อมูลทั่วไป  :
         ตรวจสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มอายุต่างๆ โดยจัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว ( One stop service) ภายในคลินิกบริการจะมีส่วนที่จัดไว้สำหรับการตรวจเลือด เอกซเรย์ อัตราซาวด์ แมมโมแกรม ตรวจมวลกระดูกและการตรวจหัวใจ เป็นต้น

การบริการ  :  เปิดให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กรต่างๆ (บริการโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว)  มีโปรแกรมการตรวจหลายโปรแกรม เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มอายุ

สถานที่ตั้ง  :  ชั้น 4 โซน Q อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า