สุขภาพจิตคนไทยดีขึ้น - ชายสุขมากกว่าหญิงสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจสุขภาพจิตไทยปี 2555 มีสุขภาพจิตดีกว่าปี 2551-2553 แต่ประชากรกรุงเทพยังมีสุขภาพจิตแย่กว่าทุกภาคทั่วประเทศนายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พบว่า ในปี 2555 คนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ที่ 33.59 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป (27.01 - 34 คะแนน) และในจำนวนนี้เป็นผู้มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปร้อยละ 9.7 และผู้ที่สูงกว่าคนทั่วไปร้อยละ 37.6

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 - 2553 พบว่า ในช่วง 3 ปี คนไทยมีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปี 2554 ที่ประเทศไทยได้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้สุขภาพจิตคนไทยในภาพรวมลดลงอย่างเห็นได้ชัด

จากผลการสำรวจในปี 2555 หลังจากที่เหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ คนไทยก็มีสุขภาพจิตดีขึ้นและดีกว่าปี 2551-2553 ซึ่งเป็นปีที่เป็นสภาวะปกติ โดยมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่า 4 ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาสุขภาพจิตของคนไทยตามเพศ พบว่า ในช่วง 5 ปี เพศชายจะมีความสุขมากกว่าเพศหญิง

อายุ

เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ที่มีอายุ 40 - 59 ปี เป็นกลุ่มอายุที่มีคะแนนสุขภาพจิตดีที่สุด อาจเป็นเพราะกลุ่มนี้มีอาชีพ และฐานะทางการเงินที่มั่นคงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สำหรับกลุ่มคนสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่น ถึงแม้คะแนนสุขภาพจิตต่ำสุด แต่สุขภาพจิตของกลุ่มนี้ในรอบ 5 ปีก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาจจะมาจากนโยบายรัฐบาลที่มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้น

ระดับการศึกษา

จากการสำรวจ พบว่า ระดับการศึกษาและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันทั้ง 5 ปี นั่นคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่มีการศึกษา/มีการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา

การมี/ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล

ในภาพรวม พบว่า ผู้ที่มี/ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน จะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่ไม่มี/ไม่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจรู้สึกว่าได้รับความคุ้มครอง ปลอดภัย และมีหลักประกันในชีวิตเมื่อยามเจ็บป่วย ทำให้ลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลได้ส่วนหนึ่ง

หากพิจารณาเฉพาะผู้ที่มี/ได้รับสวัสดิการรักษา พยาบาล พบว่า ผู้ที่มี/ได้รับสวัสดิการมากกว่า 1 แหล่ง ส่วนใหญ่ มีสุขภาพจิตสูงกว่าผู้ที่มี/ได้รับสวัสดิการเพียงแหล่งเดียว และยังพบว่าคะแนนสุขภาพจิตของกลุ่มแรกจะมีสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (คะแนนสูงกว่า 34) และมีข้อสังเกตว่า ผู้ที่ได้รับสวัสดิการจากราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสุขภาพจิตสูงสุดและสูงกว่ามาตรฐานคนทั่วไป

เขตการปกครอง

เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพจิตของคนไทยในช่วง 5 ปี พบว่า ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ประชากรนอกเขตเทศบาล มีสุขภาพจิตดีกว่าในเขตเทศบาล ยกเว้นปีที่เกิดน้ำท่วม (2554) ซึ่งเท่ากันภาค

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสุขภาพจิตดีขึ้น ในทุกๆ ปี ยกเว้นปี 2554 ส่วนประชากรในกรุงเทพฯ มีสุขภาพจิตในปี 2551 ดีกว่าภาคอื่นๆ(ยกเว้นภาคใต้) แต่ในปี 2552 กลับมีคะแนนสุขภาพจิตลดลง และค่อยๆ ดีขึ้นอย่างช้าๆ ในปี 2553 - 2555 และกลายเป็นภาคที่มีคะแนนสุขภาพจิตต่ำสุด ซึ่งอาจจะมาจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ยากจะควบคุม และพบว่า ภาคใต้ ซึ่งมีสุขภาพจิตดีกว่าภาคอื่นๆ มาตลอด (2551-2554) แต่ในปี 2555 กลับต่ำกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของครัวเรือน

เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ในปี 2552 2553 และ 2555 พบว่า สุขภาพจิตและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน นั่นคือ ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าจะมีสุขภาพจิตดีกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนมีรายได้เพียงพอที่จะนำมาจับจ่ายใช้สอยซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการยังชีพได้โดยไม่เดือดร้อน

แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายมีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขึ้นไป กล่าวคือ ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับคนทั่วไป ขณะที่ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 30,000 บาท จะมีสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (คะแนนสูงกว่า 34)

ภาระพึ่งพิงในครัวเรือน

ในภาพรวม พบว่า ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิงน้อย คือ มีสัดส่วนของคนทำงานมากกว่าคนไม่ทำงาน จะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิงมาก (มีคนทำงานน้อยกว่าหรือเท่ากับคนไม่ทำงาน หรือไม่มีคนทำงานเลย) แต่มีข้อสังเกตว่า ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่ไม่มีคนพึ่งพิง คือมีเฉพาะคนทำงาน กลับมีสุขภาพจิตต่ำกว่าผู้ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีภาระพึ่งพิง ซึ่งส่วนหนึ่งพบว่า เป็นผู้ที่อยู่คนเดียว อาจจะมีความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเหมือนคนที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวและคนที่มีภาระพึ่งพิงอยู่ในครัวเรือน มีครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการอยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลทำให้มีระดับสุขภาพจิตดีกว่าคนที่ไม่มีภาระพึ่งพิงในครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังพบว่า คะแนนสุขภาพจิตของทุกกลุ่มในปี 2555 และ 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 อย่างเห็นได้ชัด ยกเว้นครัวเรือนที่มีจำนวนคนทำงานน้อยกว่าคนไม่ทำงานมีคะแนนสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การกระจายรายได้ของครัวเรือน

เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล้ำด้านค่าใช้จ่าย โดยจัดแบ่งครัวเรือนทั่วประเทศเป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กัน โดยเรียงลำดับตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อคนต่อเดือนจากน้อยไปมาก (กลุ่มที่ 1 มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด และกลุ่มที่ 5 มีค่าใช้จ่ายสูงสุด) พบว่าในปี 2555 มีกลุ่มที่ 5 เพียงกลุ่มเดียวที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือนลดลงจากปี 2552 และ 2553 ในขณะที่คะแนนสุขภาพจิตก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า