ลิงค์แนะนำสำนักงานประกันสังคม


กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
กรณีคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต
กรณีสงเคราะห์บุตร
กรณีชราภาพ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ(ม.39)
ผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)
ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39

เกี่ยวกับประกันสังคม
bulletเกี่ยวกับองค์กร1
bulletกฎหมายและความรู้งานประกันสังคม
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletลิงค์

สิทธิประโยชน์
bulletกองทุนประกันสังคม
bulletกองทุนเงินทดแทน
กองทุนเงินทดแทน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน
หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
ค่าทดแทนกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย
ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน
ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป
ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletสำหรับผู้ประกันตน
bulletสำหรับสถานประกอบการ
bulletสำหรับสถานพยาบาล
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
bulletรับสมัครบุคลากร
bulletวารสารประกันสังคม
bulletบทความประกันสังคม

บริการอิเล็กทรอนิกส์
 |
ข้อมูลสารสนเทศ
bulletข้อมูลสถิติ
bulletรายงาน
bulletการลงทุนกองทุนประกันสังคม

ร้องเรียนร้องทุกข์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า