เอกสารแนะำนำ / ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ ท่านสามารถโทรศัพท์
มานัดหมายล่วงหน้าได้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก
ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขั้นตอนการรับบริการในวันที่นัดหมาย


เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ ท่านสามารถโทรศัพท์
มานัดหมายล่วงหน้าได้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก
ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โทร. 0-2200-4249-50

1. ยื่นบัตรนัด/บัตรโรงพยาบาลก่อนเวลานัด 10-15 นาที
2. ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ Q3 พร้อมรับบัตรบริการ (Service Card)
3. นั่งรอเชิญเข้าชั่งน้ำาหนัก วัดความดัน
4. รอเชิญเข้าพบแพทย์ตามเวลาที่นัดหมาย
   (ลำาดับในการเข้าตรวจจะใกล้เคียงกับเวลานัด)
5. รับบัตรนัดหลังตรวจ ใบแจ้งค่ารักษา ใบสั่งยา ที่ี่เคาน์เตอร์ Q4
6. รอรับยา และ/หรือ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
   และชำาระเงินที่การเงินชั้น 4

หน่วยตรวจที่เปิด 
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  • ศูนย์จักษุ วิทยา

  • ศูนย์สุขภาพสตรี

  • ศูนย์ทันตกรรม

  • คลินิกพรีเมี่ยม อายุรกรรม

  • ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

  • คลินิกพรีเมี่ยม หู คอ จมูก

  • คลินิกพรีเมี่ยมศัลยกรรมและกระดูก

  • ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า